Aký je rozdiel medzi víziou, misiou a cieľom ?

Podnetom pre tento článok sa stal dotazník v ktorom som som mal vyplniť, čo je mojou víziou, misiou a cieľom. V prvom momente sa mi uvedené slová zdali ako synonymá a bol som v koncoch. Záležalo mi na tom, aby som dotazník správne pochopil a vyplnil a tak som otvoril slovníky a začal hľadať. K slovám som doplnil ešte pojmy poslanie, stratégia, taktika a plán. Všetky tieto pojmy sa často používajú v obchodnom slangu a už v minulosti mi spôsobovali guláš v hlave pri čítaní niektorých textov. Nastal čas si v tom upratať raz a navždy.

Základné slovníkové definície

Najprv uvediem definície jednotlivých pojmov a neskôr sa posvietim na ich vzájomné vzťahy. Poďme na to.

Vízia – (knižný výraz) znamená videnie, vidina, úkaz, predstava.1 V anglofónnom internete je to obraz budúcnosti, ktorú zamýšľame. Vízia slovami popisuje stav, kde sa chcú vidieť v budúcnosti tí, čo určujú ciele. Môže popisovať stav o 10 alebo 20 rokov.2

Misia – poslanie, úloha, ktorou je niekto poverený, posielať.1

Poslanie –významná úloha, zverená úloha, určenie.1

Cieľ – miesto, ktoré sa niekto usiluje dosiahnuť; predmet, ktorý sa má zasiahnuť, terč; účel; zámer, úmysel3

Motivácia – motív – pohnútka, popud, pohyblivý, hybný.1 Motív, pohnútka alebo súbor činiteľov, ktoré usmerňujú správanie človeka alebo podnecujú k nejakej činnosti na dosiahnutie určitého cieľa.3 Motivácia môže byť vnútorná a vonkajšia. Vnútorná motivácia je poháňaná vnútornými faktormi a osobnými presvedčeniami. Je to druh motivácie, ktorý nás inšpiruje a usmerňuje zvnútra našej duše. Vonkajšia motivácia je spojená s vonkajšími faktormi, ako sú odmeny, ocenenia, uznanie alebo tlak zo strany iných ľudí. Títo jednotlivci sú motivovaní externými stimulmi, ktoré prichádzajú zo strany okolia.4 Medzi najsilnejšie vnútorne motivujúce podnety patria tieto pocity: bolesť, túžba, frustrácia. Sú zoradené podľa sily motivácie od najsilnejšej.5

Základná schéma by mohla vyzerať nasledovne. Vychádzame z motivácie a smerujeme k cieľu.

Pre úplnosť túto schému ešte doplním o pojmy stratégia, taktika a plán.

Stratégia – rieši najzávažnejšie, zásadné a rozhodujúce problémy, ktoré sa týkajú prosperity a existencie podniku. Strategické rozhodnutia majú zvyčajne všeobecný a dlhodobý charakter. Znamená úspešne vyhrať boj. Je prípravou pred začatím boja: miesto, čas, prostriedky, manévre.6

Taktika – odpovedá na otázku aký postup má byť zvolený, taktické rozhodnutia riešia menej závažné, krátkodobejšie a konkrétne problémy. Kombinácia prostriedkov počas boja.6

Plán – premyslená, pripravená predstava o konaní v budúcnosti.3

Jeden obrázok vydá za tisíc slov

Obrázky pomáhajú ukladať si nové pojmy a súvislosti do pamäti. Prvý obrázok som preto rozšíril o detaily a slovenské výrazy k prevzatým zahraničným, pre ktoré nemá našinec v pamäti vytvorený jednoznačný význam/obraz. Nech sa páči.

Vízia s misiou sa principiálne odlišujú. Misia definuje účel alebo širší cieľ organizácie alebo podniku. Nemá časové ohraničenie. Misia môže ostať rovnakou po desaťročia, ak sa správne formuluje. Vízia je konkrétnejšia pri určovaní cieľov a časového rámca pre ich dosiahnutie. Vízia je viazaná na nejakú formu úspechu. 2

Vízia je dlhodobý cieľ, ktorý sme si stanovili sami. Misia, alebo poslanie je významná, dôverná úloha, ktorá nám bola daná niekým iným a jej splnenie nie je časovo ohraničené. Rozdiel medzi misiou a víziou je v tom, že misia má vonkajšiu motiváciu a vízia vnútornú. Pokiaľ nezáleží na motivácii, môžeme ich nahradiť pojmom cieľ.

Premyslenú postupnosť krokov, trajektóriu, ktorá nás dovedie k cieľu nazývame plán. V slovenčine rozlišujeme dlhodobý a krátkodobý plán. Vo vojenskej terminológii, ktorá prešla do podnikateľskej, sa používajú pojmy stratégia a taktika. Stratégiu môžeme pomenovať ako dlhodobý plán, ktorý formulujeme pred začatím akcie. Stratégia nezahŕňa plán dosiahnutia čiastkových cieľov. Čiastkové ciele dosahujeme krátkodobým plánovaním, teda taktikou.

Zdroje:
[1] Stručný etymologický slovník slovenčiny, Veda, Bratislava, 2015
[2] https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzia
[3] https://slovnik.juls.savba.sk/
[4] https://www.psychologiapenazi.sk/blog/vnutorna-vs-vonkajsia-motivacia/
[5] https://youtu.be/fnLZVot9Bno?si=EielG2sC_1nU5BJa
[6] https://www.euroekonom.sk/strategia-a-strategicke-riadenie/

Titulný brázok od chucksink

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *