Kedy sa z cesty stáva púť?

Loading

Tento článok vznikol v čase príprav na putovanie, ktoré organizujeme s Mužským kruhom Košice. Potreboval som si odpovedať ma otázku, čo je podstatou púte? Článok je trochu akademický a možno viac zachádza do etymológie. Avšak, myslím si, že zaujme rôznymi aspektami a významami, ktoré súvisia s putovaním. Článok je doplnkovým k ostatným článkom, ktoré v rámci danej témy zverejníme na našom blogu a je určený zvedavcom, ktorí si radi naštudujú súvislosti.

Určite si už počul pojmy pútnik, putovanie alebo púť. V našej spoločnosti tieto pojmy dostávajú najčastejšie kresťanský význam. U nás poznáme najmä Mariánsku púť, ktorej cieľom je Mariánska hora v Levoči. Avšak samotná účasť na púti ešte z človeka pútnika nespraví. V princípe tomu nemusí tak byť. Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Pútnictvo ako špecifický spôsob života je v ľudskej spoločnosti známe už od staroveku. Okrem kresťanských pútí poznáme púte moslimov či hinduistov. Pokiaľ sa pozrieme na dávne eposy, báje a rozprávky, zistíme, že okrem skupinového jestvovalo aj individuálne pútnictvo. Môžeme teda povedať, že pútnictvo ako fenomén je nezávislé od kultúry. Je to ľudská prirodzenosť, ktorá sa objaví v určitom životnom období alebo za určitých životných situácií.

Čo je pútnictvo?

Pri hľadaní odpovede na túto otázku začneme slovníkovou definíciou pútnika podľa Slovníka slovenského jazyka z r. 1959-1968:

pútnik, -a, mn. č. -ci m.

1. človek idúci niekam pešo, pocestný: Pútnik pomaly kráčal k hradu. (Hor.)
2. človek vykonávajúci púť, putujúci na pútnické miesta: (Má sa) pripojiť k zbožným pútnikom, čo so spevom tiahnu do mestečka? (Hruš.);

Jedná sa teda o človeka cestujúceho pešo, prípadne účastníka náboženskej púte. Tento výklad však nezahŕňa vnútorné pohnútky a sústredí sa len na vonkajšie aspekty pútnika. Na základe vonkajších prejavov je ľahké pomýliť si pútnika s tulákom:

tulák -a mn. -ci m.

1. osoba bez domova, vandrák, vandrovník
2. expr. kto má sklon túlať sa, kto sa nerád zdržiava doma: kade chodíš, ty t.!

V modernej dobe k týmto dvom druhom individuálnych cestovateľov pribudol ešte stopár. Podľa Klapákovej je stopár osoba, ktorá cestuje pešo pričom stopuje (v zmysle zastavovania) vozidlá a využíva ich na urýchlenie svojej cesty do zahraničia. V zahraničí stopuje (v zmysle sledovania) svoje korene, vyhľadáva prvky svojej domovskej kultúry či svojich krajanov.

Tulák, pútnik aj stopár predstavujú individuálnu formu pešieho cestovania. Samotné pešie cestovanie teda nezaručuje, že osoba sa stáva pútnikom. Cestovanie v skupine, napríklad na spomínanej Mariánskej púti, tiež nie je známkou pútnictva. Poznáme pojem kočovník alebo nomád. Tieto pojmy označujú skupiny osôb, ktoré žijú neustálym premiestňovaním sa. Obe charakterizujú kolektívny spôsob života, pričom ani kočovník a nomád nie sú synonymá:

kočovník -ka pl. N -íci G -kov m. 1. – príslušník kočovného národa al. kmeňa
nomád -da pl. N -di m. ⟨gr.⟩ – kočovný pastier, lovec al. zberač sťahujúci sa s celou rodinou, so stádom i prenosným obydlím za obživou, pastvinami a vodou v rámci určitého územia v závislosti od ročného obdobia

Vonkajšie formy pešieho cestovania nedokážu uspokojivo rozlíšiť pútnika od ostatných peších cestujúcich. Je potrebné pozrieť sa na vnútorné charakteristiky pútnika. Najčastejšou z nich je spojenie pútnika s rozhodnutím prekonať značnú fyzickú námahu pri dosiahnutí cieľa. Tento cieľ môže byť vonkajší (dosiahnutie určitého miesta) alebo vnútorný (získanie určitej informácie). Oba ciele v konečnom dôsledku sledujú potrebu získania informácie. Pútnik putujúci na sväté miesto, za svätcom či učiteľom, podstupuje túto cestu s cieľom uľaviť svojej duši. Získať odpoveď na otázku. To ho odlišuje od tuláka aj stopára, ktorí cestujú bez tejto konkrétnej vnútornej potreby.

Ako rozpoznať skutočného pútnika?

Existuje ešte jedna kategória cestovateľov, a to sú výletníci. Ich vonkajšie, ale aj niektoré vnútorné prejavy sa môžu zhodovať s pútnikom a tulákom. Podstatným rozdielom je opäť motivácia. Kým u tuláka je cestovanie nevyhnutnosť vyplývajúca z faktu, že nemá domov, u výletníka je motiváciou honba za pôžitkom. Pre výletníkov je cestovanie určitá forma luxusu, pretože predpokladá nadbytok prostriedkov na cesty za pôžitkami.

Častokrát sa výletníctvo maskuje za pútnictvo. Dosahovanie vzdialených alebo nedostupných exotických miest prostredníctvom utrácania nadbytku majetku bez potreby vystúpenia z komfortnej zóny síce napĺňa vnútornú túžbu človeka, no neprináša mu riešenie vo forme odpovede. Prináša krátkodobé uspokojenie vnútornej potreby. Rieši teda dôsledok, nie príčinu.

Posledným atribútom pútnika, na ktorý chcem upriamiť pozornosť, je jeho významová blízkosť so slovom puto. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 z r. 2003:

puto -a obyč. mn. putá pút s.

1. (železný) prostriedok na spútanie, okovy, železá: dať niekomu p-á, odviesť niekoho v p-ách; pren. p-á otroctva
2. čo spája, zbližuje, spojivo, zväzok

Pútnik je spojený alebo až zviazaný so svojím cieľom. Jeho púť sa neskončí, pokiaľ tento cieľ nedosiahne a čokoľvek, čo ho od tohto cieľa odvádza, považuje za nepotrebné. V určitom zmysle slova je teda putovanie formou askézy. Človek sa vzdáva všetkého nepotrebného, potláča svoje chute a túžby, aby dosiahol cieľ svojej púte – vnútornú dokonalosť. Až potom, ako ju dosiahne, je schopný vrátiť sa do bežného života. Avšak ako vraveli už starovekí mudrci: „Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky“, ani človek navrátivší sa z púte už nie je tým, kým bol.

Kto je pútnik?

Vylučovacou metódou sa dostávame k definícii pútnika ako osoby, ktorá z vlastného vnútorného rozhodnutia podstupuje fyzicky náročnú pešiu cestu za účelom dosiahnutia cieľa vo forme odpovede na otázku. Väčšinou sa jedná o zásadné otázky týkajúce sa zmyslu jeho života.

Teraz je možné odpovedať na otázku nastolenú v nadpise článku. Cesta sa stáva púťou vtedy, keď sa na ňu človek vydá z vnútorného popudu nájsť odpoveď na svoju životne dôležitú otázku. Pokiaľ cesta nemá tento atribút, jedná sa o túlanie alebo výlet.

Použité zdroje a inšpirácie:
https://www.katolickenoviny.sk/duchovna-obnova/category/duchovna-obnova/article/aj-individualna-put-za-nebeskou-matkou-prinasa-duchovny-uzitok.xhtml
https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak4/subor/Klapakova.pdf
https://slovnik.juls.savba.sk/

Titulný obrázok:
https://shop.psd-tutorials.de/produkte/dvds/top-trainings/318-wanderer-workflow-elements.jpg

Similar Posts